Mobile Network Analytic Platform (mNAP)

Mobile Network Analytic Platform je softvérový produkt určený pre mobilných operátorov. V reálnom čase môže mobilný operátor analyzovať svoju sieť, správanie zákazníkov a realizovať okamžité akcie za zistený stav.

V reálnom čase sa spracovávajú metadáta o SMS, hlasových hovoroch a dátových spojeniach. Je nezávislý na type rádiových sietí (od 2G až po 5G siete) ani na vnútorných sieťach operátora. Platforma je nezávislá aj od výrobcu sieťových zariadení.

mNAP obsahuje štyri moduly:

xDR

Network Operation

Customer's Behaviour

Event API


 
 

xDR

Zabezpečuje transformáciu dátových prúdov zo sieťových zariadení a konverziu na textové dáta – čitateľné udalosti na sieťach. Napríklad z ASN1 protokolu na JSON súbory.

Spracované dáta:

Date; Time; Event Type; MSISDN; VPN; IMEI; Duration; Locality; Performance; Closing Time; Relation; NULL; ...

Date; Time; App; PortApp; IPCust; IPDest; SrcPort; DstPor; Start; Stop; Duration; ByteUp; ByteDn; nPacketUp; ...

Date; Time; Event Type; MSISDN; VPN; Duration; Locality; Performance; Closing Time; Relation; NULL; ...

Date; Time; MCC; MSISDN; Network; Locality; IMSI, IMEI Performance; Closing Time; Relation

 
 
 

Network operation

Modul zabezpečuje analýzu udalostí na sieťach a vyhodnocovanie oproti predpokladaným, resp. želaným hodnotám. Želané hodnoty sú pretavené v KPI (kľúčových ukazovateľoch) a ich hranica je neustále sledovaná. Typickými sú udalosti ako rýchlosť zostavenia hovorov, podiel riadne neukončených hovorov, rýchlosť prenosu dát a pod. Na základe vyhodnotenia udalostí môže operátor reagovať na vzniknutú situáciu a identifikovať príčiny odchýlok od želenej úrovne prevádzky sietí.

 
 
 

Customer's behaviour

Prostredníctvom analýz zákazníckeho správania, je možné identifikovať udalosti, ktoré sú využiteľné vo vzťahu so zákazníkom. Operátor lepšie porozumie správaniu konkrétneho zákazníka a môže mu ponúknuť vhodnejšie služby, iné doplňujúce produkty alebo lepšie zacieliť reklamnú kampaň.

 
 
 

Event API

Modul je technickým komponentom pre distribúciu udalostí zaznamenaných na sieťach alebo dosiahnutie sledovaných ukazovateľov. Event API distribuuje informácie do informačných systémov mobilného operátora alebo aj externých systémov, napríklad k zákazníkovi.